PRZETARG


PRZETARG

Zarządz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szczytnie ogłasza               
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

na: realizację zadania p.n.:

„Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szczytnie-  Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP”

Wszelkie informacje znajdują się w załącznikach poniżej.
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia

  2. SIWZ

  3. Wykaz osób

  4. Wykaz robót

  5. Wzór umowy

  6. Formularz ofertowy

  7. Dokumentacja techniczna